Боярський академічний ліцей «Лідер»
Києво-Святошинської районної ради Київської області

НАКАЗ

02 вересня 2019 року № 67

Про організацію методичної роботи педагогічного колективу Боярського академічного ліцею «Лідер» на 2019 – 2020 н.р.

На виконання законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», Указу Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», впровадження основних положень Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, змісту Державного стандарту початкової освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, відповідно до Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 № 1119, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.12.2008 за № 1239/15930, наказу відділу освіти Києво – Святошинської райдержадміністрації № 355 від 04 .09.2019 , з метою підготовки педагогів до роботи в умовах Нової української школи, їх своєчасного ознайомлення з передовим педагогічним досвідом та формування інноваційної культури професійної діяльності педагогів

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити план методичної роботи ліцею на 2019 – 2020 н.р.
2. Забезпечити методичний супровід впровадження основних положень Концепції «Нова українська школа», зокрема

2.1.1. впровадження:

Державного стандарту початкової освіти у 1-2-х класах,

нових навчальних програм у 10-11-х класах,

STEM-освіти;

2.1.2. реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання;

2.1.3. діджиталізації освітнього процесу, створення і застосування сучасних електронних сервісів;

2.1.4. формування ключових компетенцій учнів (вільне володіння державною мовою, математична, загальнокультурна та екологічна компетентності, підприємливість та інноваційність, економічна компетентність) та наскрізних умінь (критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, вирішувати проблеми тощо),

2.1.5. варіативності та різноманітності змісту, методів і засобів через запровадження профільної, дистанційної та мережевої освіти, інклюзивного та індивідуального навчання, екстернату тощо;

2.2. сприяти реформуванню освітньої системи району на засадах демократизації, запровадження проектів партнерства, забезпечення академічної свободи закладів;

2.3.створювати належні умови для професійного росту педагогічних працівників закладів освіти району через удосконалення форм і методів методичної роботи, в т. ч. через диверсифікацію форм підвищення кваліфікації вчителів: семінари, вебінари, онлайн-курси, конференції, самоосвіта, вибір місця проходження курсової перепідготовки тощо;

2.4.забезпечити векторність та адресну спрямованість науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогів відповідно до індивідуальних запитів, потреб, мотивації педагогів, їх професійних можливостей, наявного досвіду – соціального, професійного й особистісного;

2.5.здійснювати:

заходи щодо забезпечення якості освіти, моніторингові дослідження результативності освітнього процесу,

організацію та проведення І етапу всеукраїнських конкурсів серед педагогічних працівників, тематичних конкурсів серед закладів освіти, учнівських інтелектуальних змагань (олімпіад, конкурсів Малої академії наук, турнірів, інтерактивних та інших конкурсів),

супровід професійної діяльності педагогів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами,

патронаж закладів, які проводять експериментальну роботу, апробацію програм, посібників тощо;

2.6.надавати методичну допомогу щодо створення:

внутрішньої системи якості освіти закладів,

шкільних служб порозуміння.

3. Визначити:

3.1. місією методичної роботи – стимулювання професійного інтересу, сприяння формуванню особистісного професійного запиту вчителя та його задоволення для вдосконалення педагогічної практики(особистісного професійного розвитку)

3.2. метою методичної роботи – створення умов для особистісного професійного розвитку кожного педагогічного працівника.

3.3. концептуальною основою, провідною ідеєю організації методичної роботи ліцею є єдина шкільна методична тема - «Формування позитивного іміджу закладу в умовах сучасного освітнього простору».

4. Реалізувати місію, мету та основні завдання методичної роботи закладу на 2019/2020 навчальний рік через:

4.1.1. формування педагога як фасилітатора, тьютора, модератора, коуча, едвайзера, наставника;

4.1.2. забезпечення партнерського комунікативного співробітництва, що допомагає досягати значних акме-результатів у різних сферах життєдіяльності педагога.

5.Створити методичну інфраструктуру ліцею шляхом:

5.1. залучення зовнішніх ресурсів для участі у методичній роботі, активізації внутрішніх ресурсів для задоволення професійного інтересу педагогів та вдосконалення ними власної педагогічної практики;

5.1.1. організації різноаспектної за змістом та за формами методичної роботи відповідно до запитів педагогів;

5.1.2. проектування особистісно орієнтованої адаптивної організаційної структури методичної роботи в закладі, спрямованої на задоволення запитів кожного педагога закладу.

6. Спрямувати методичну роботу на супроводження професійного вдосконалення кожного педагога, для цього:

6.1. покласти в основу методичного супроводу професійний інтерес кожного педагогічного працівника, який виявляється на основі особистого професійного запиту;

6.2. розробити механізм отримання від учителя професійного запиту як потреби, свідчення необхідності надання йому інформації або певної освітньої послуги для задоволення власного професійного інтересу;

6.3. створити інформаційно-освітнє середовище професійного розвитку вчителя різними засобами із використанням хмарних технологій, соціальних мереж тощо;

6.4. забезпечити надання академічної свободи педагогу: можливість вибору підручників, методів, стратегій, способів і засобів навчання, активно виражати власну фахову думку;

6.5.запровадити методичну афішу як анонс науково-методичних заходів шкільного, районного, обласного та всеукраїнського рівнів (тренінгів, квестів, семінарів, конференцій, екскурсій, коучингів тощо).

6.6. сприяти вибору кожним педагогом відповідно до власного педагогічного інтересу виду, форми, суб’єкту освітньої діяльності та формуванню індивідуального плану професійного вдосконалення або цільової програми професійного розвитку.

7. Визнати основними результативними формами методичної роботи: індивідуальну та групову.
8. Відповідно до мети, завдань та прогнозованого результату методичної роботи створити динамічні цільові групи та творчі лабораторії.
9. Здійснювати:

9.1. організацію та проведення І етапу всеукраїнських конкурсів серед педагогічних працівників, учнівських інтелектуальних змагань (олімпіад, конкурсів Малої академії наук, турнірів, інтерактивних та інших конкурсів);

9.2. науково-методичний супровід та навчально-методичне забезпечення професійної діяльності педагогів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами;

10. Затвердити:

10.1. Склад методичної ради ліцею (додаток 1).

10.2. План засідань науково-методичної ради на 2019/2020 навчальний рік (додаток 2).

10.3. Структуру методичної роботи з педагогічним колективом на 2019/2020 навчальний рік:

- методична рада;

- шкільні методичні об’єднання; (додаток №3)

- майстер-класи;

- постійно діючі семінари;

- семінари-практикуми.

11. Заступнику директора з НВР Волошеній Р.В. забезпечити:

11.1. Реалізацію визначених завдань методичної роботи закладу.

11.2. Проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками закладу у 2019/2020 навчальному році згідно з планом.

11.3. Постійний аналіз професійного запиту вчителя як потреби, свідчення необхідності надання йому інформації або певної освітньої послуги для створення власної освітньої траєкторії.

11.4. Надання кваліфікованої, дієвої і своєчасної методичної допомоги педагогічним працівникам в опрацюванні нормативно-правових документів, нових Державних стандартів, навчальних планів та програм.

11.5. Дієвий організаційно-методичний супровід:

11.5.1. реалізації основних положень Концепції «Нова українська школа»;

11.5.2. апробації нового Державного стандарту початкової загальної освіти;

11.5.3. роботи з обдарованими дітьми: підвищення якості відбору та підготовки учнів закладів загальної середньої освіти до Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів; підготовка талановитих і здібних учнів до МАН, турнірів, різноманітних конкурсів;

11.6. Забезпечити системний підхід до організації методичної роботи в закладі з урахуванням визначених завдань.

11.7. Активізувати роботу з вивчення та поширення перспективного педагогічного досвіду вчителів, які атестуються у поточному навчальному році і претендують на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічних звань «старший вчитель», «вчитель-методист», «вихователь-методист», «практичний психолог-методист», «керівник гуртка-методист».

12. Керівникам МО ліцею:

12.1. Спланувати роботу методичних об’єднань на 2019/2020 навчальний рік з урахуванням нормативних документів щодо організації освітнього процесу та методичних рекомендацій щодо вивчення навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році.

12.2. Організувати роботу з інтелектуально обдарованими учнями з метою якісного організаційно-методичного супроводу учнівських олімпіад, конкурсів МАН, турнірів, різноманітних учнівських конкурсів;

12.3. Брати участь у роботі методичних підструктур;

12.4. Ініцювати заходи щодо забезпечення освіти у ліцеї.

13. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор ліцею С.Є. Михайлова

Кiлькiсть переглядiв: 888

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.