НАКАЗ
Про запобігання та протидію булінгу (цькуванню), протидію проявам домашнього насилля

Згідно Закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» від
16.01.2020 № 463-ІХ Закон України «Про охорону дитинства» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text,

Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 №2229 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text

Закон України «Про протидію торгівлі людьми» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17#Text

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу(цькуванню) від 18.12.2018р. № 2657- VIII . Ресурс доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#Text

Закон України «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок i домашньому насильству та боротьбу із цими явищами» від20.06.22 №2319-IX. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2319-IX#Text

Указу Президента України від 25.05.2020 №195 про схвалення «Національної Стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у Новій українській школі». Ресурс доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/195/2020#Text,

Постанови Кабінету Міністрів України №453 від 30.05.2018 про затвердження Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021року та Плану заходів з реалізації Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.11.2019р.№1335-р ,Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 585 "Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах“ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/585-2020-%D0%BF#Text,

Постанови Кабінету Міністрів України від 27.02.2021 №145 про затвердження «Державної програми запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі на період до 2025 року» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/145-2021-%D0%BF#Text,

Постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 658 "Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2018-%D0%BF#Text, відповідно

Розпорядження Кабінету міністрів України від21.04.2021 № 361 Про затвердження плану невідкладних заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-2021%D1%80#Text

Наказу МОН від 02.10.2018 № 1047 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами" https://imzo.gov.ua/2018/10/03/nakaz-mon-vid-02-10-2018-1047-prozatverdzhennia-metodychnykh-rekomendatsiy-shchodo-vyiavlennia-reahuvannia-navypadky-domashn-oho-nasyl-stva-i-vzaiemodii-pedahohichnykh-pratsivnykiv-izinshymy-orhana/

Наказу МОН України від 28.12.2019 №1646,зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2020 №11/34394 затверджено Порядок реагування на випадки булінгу(цькування) та Порядок застосування заходів виховного впливу.

Ресурс доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-20#Text, враховуючи

Лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480 "Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству" https://imzo.gov.ua/2018/05/21/lyst-mon-vid18-05-2018-1-11-5480-metodychni-rekomendatsiji-schodo-zapobihannya-taprotydiji-nasylstvu/

Лист ІМЗО від 30.10.2018 № 1/9-656 "Про перелік діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей" https://imzo.gov.ua/2018/10/31/lyst-imzo-vid-30-10-2018-1-9-656-properelik-diahnostychnykh-metodyk-shchodo-vyiavlennia-ta-protydii-domashn-omunasyl-stvu-vidnosno-ditey/

Лист МОН від 14.08.2020 № 1/9-436 "Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)" https://imzo.gov.ua/2020/08/17/lyst-mon-vid-14-08-2020-1-9-436pro-stvorennia-bezpechnoho-osvitn-oho-seredovyshcha-v-zakladi-osvity-tapoperedzhennia-i-protydii-bulinhu-ts-kuvanniu/

Лист Міністерства освіти і науки України від 10.03.2021 № 1/9-128 "Щодо необхідності проведення додаткових профілактичних заходів в середовищі дітей та підвищення обізнаності батьків" https://mon.gov.ua/ua/npa/shodoneobhidnosti-provedennya-dodatkovih-profilaktichnih-zahodiv-v-seredovishi-ditejta-pidvishennya-obiznanosti-batkiv

Лист ІМЗО від 04.12.2020 № 22.1/10-2496 "Про методичні рекомендації щодо проведення профорієнтаційної роботи в закладах загальної середньої освіти" https://imzo.gov.ua/2020/12/07/lyst-imzo-vid-04-12-2020-22-1-10-2496-prometodychni-rekomendatsii-shchodo-provedennia-proforiientatsiynoi-roboty-vzakladakh-zahal-noi-seredn-oi-osvity/

Лист МОН від 14.08.2020 № 1/9-436 “Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)” https://imzo.gov.ua/2020/08/17/lyst-mon-vid-14-08-2020-1-9-436-pro-stvorenniabezpechnoho-osvitn-oho-seredovyshcha

Лист МОН щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022/2023 н.р. від 10.08.22 № 1/9105-22 https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-vihovnogo-procesu-v-zakladah-osvitiu-20222023-n-r , з метою створення безпечного освітнього середовища, розбудови ефективної системи захисту прав та інтересів дитини, забезпечення комплексного інтегрованого підходу до протидії домашньому насильству, створення дружнього до дітей середовища відповідно до міжнародних стандартів

З метою забезпечення прав, свобод та інтересів молоді, формування у здобувачів освіти здатності протистояти булінгу, навичок ненасильницької поведінки, побудови конструктивного діалогу, створення особистої мирної стратегії поведінки в конфлікті, запобігання насильству в учнівському середовищі у Боярському академічному ліцеї «Лідер» :

1. Розробити та затвердити план роботи ліцею щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок, навичок безпечної поведінки в медіа просторі, профілактики булінгу (цькування),кримінальних правопорушень та злочинності, вживання наркотичних і психотропних речовин та запобігання торгівлі людьми на 2022/2023 навчальний рік, враховуючи заходи.

Заступник директора з ВР О.М.Мирончук
Серпень-вересень 2022

2. Затвердити склад Ради ліцею з профілактики правопорушень і склад Антибулінгової комісії .

Заступник директора з ВР О.М.Мирончук
Протягом року

3. Проводити просвітницьку роботу з батьками та законними представниками дітей, здійснювати комплекс профілактичних заходів , спрямованих на підвищення психолого – педагогічної компетентності батьків, формування в них свідомого відповідального ставлення до виконання обов’язків , пов’язаних з освітою, вихованням і утриманням дітей, профілактики насильства, булінгу, формування ненасильницької моделі поведінки.

Заступник директора з ВР О.М.Мирончук
Психологічна служба, Класні керівники
Постійно

4. Налагодити співпрацю з підрозділами ювенальної превенції Національної поліції України, службою у справах дітей, соціальною службою для сім'ї, дітей та молоді, громадськими організаціями

Заступник директора з НВР О.М.Мирончук
Практичний психолог Кудрявцева Т.А.
Соціальний педагог Дашкевич В.О.
Постійно

5. Систематично оновлювати інформаційну базу про учнів, що належать до незахищених соціальних категорій, контролювати забезпечення їх харчуванням , відвідування занять, доводити інформацію про пільги і соціальні акції.

Заступник директора з ВР О.М.Мирончук
Класні керівники
Постійно

6. Розмістити контактну інформацію про керівників та педагогічних працівників закладу освіти, до яких, відповідно до посадових обов’язків, можуть звертатися учасники освітнього процесу для оперативного вирішення питань, що стосуються збереження життя чи здоров’я, а також захисту прав та інтересів дитини на web-сайті ліцею, інформаційному стенді, в учнівських та батьківських чатах.

Заступник директора з ВР О.М.Мирончук
Класні керівники
Серпень 2022

7. Розвивати медіацію-однолітків, Створити та скоординувати діяльність служби порозуміння з числа учнів та учениць для впровадження медіації за принципом «рівний-рівному/рівна-рівній» (http://bit.ly/36hJTFt) . У роботі використовувати відеоролик «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Медіація - ровесників і ровесниць» та освітній електронний курс «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе»;

Режим доступу: https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovnarobota/vihovnarobota-shvaleni-rukopisi/ .

Психолог Кудрявцева Т.А
Соціальний педагог Дашкевич В.О.
Лідери УС
Протягом року

8. Проводити профілактичні заходи з учнями, що потребують особливої педагогічної уваги і спрямованих на запобігання вживання психотропних речовин, а саме : виховні години, години психолога : «Права дитини. Кримінальна відповідальність неповнолітніх», «Закон для тебе, тобі, про тебе»,» Булінг та його прояви в підлітковому віці», «Протидія булінгу».Використовувати у роботі інструментарій , розміщений На сайті МОН під рубрикою «Антибулінг» https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalnaserednya-osvita/protidiyabulingu) .

Практичний психолог Кудрявцева Т.А.
Вересень- грудень /5-10 кл./

9. Організувати психологічний супровід здобувачів освіти, що потребують психологічної підтримки, учнів, по відношенню до яких виявлено ознаки булінгу, учнів схильних до девіантної поведінки. Організувати роботу «Скриньки довіри».

Практичний психолог Кудрявцева Т.А.
Соціальний педагог Дашкевич В.О.
Постійно

10. Провести моніторинг (анонімне анкетування) «Насилля і насильницька поведінка» серед здобувачів освіти 6,7,8 класів

Практичний психолог Кудрявцева Т.А.
Грудень 2022

11. Організувати контроль за відвідуванням учнями занять та вчасно реагувати в разі пропусків без поважних причин.

Заступник директора з ВР Мирончук О.М.
Соціальний педагог Дашкевич В.О.
Класні керівники
Постійно

12. У роботі використовувати Методичні рекомендації щодо виявлення та реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами (Порядок реагування на випадки булінгу та Порядок застосування заходів виховного впливу Режим доступу: https://serch.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34394Z.html, а також використовувати матеріали з питань запобігання та протидії домашньому насильству, що розміщені на офіційному сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Режим доступу:

https://drive.google.com/file/d/1kdBNPKwOfNWwoLNJ5RaJIvfro7oazdU

Заступник директора з ВР Мирончук О.М.
Психологічна служба Класні керівники
Постійно

13. На офіційному veb – сайті ліцею оприлюднювати інформацію про план заходів, спрямованих на запобігання булінгу,порядок подання заяв і порядок реагування на випадки булінгу, склад Антибулінгової комісії,наказ «Про організацію роботи з попередження та профілактики булінгу (цькування),кримінальних правопорушень та злочинності, вживання наркотичних і психотропних речовин та запобігання торгівлі людьми у 2022-2023 н.р.

Заступник директора з ВР Мирончук О.М.
Психологічна служба

14. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з НВР Мирончук О.М.

/Files/images/vihovna/Пл_бул_1.jpg/Files/images/vihovna/Пл_бул_2.jpg/Files/images/vihovna/Пл_бул_3.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 328

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.