/Files/images/vihovna/модель вих сист.jpg


Нормативно-правова база забезпечення виховного процесу

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Закон України «Про освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text ,

Закону України «Про повну загальну освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

Закон України «Про охорону дитинства» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 №2229 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text

Закон України «Про протидію торгівлі людьми» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17#Text

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу(цькуванню) від 18.12.2018р. № 2657- VIII . Ресурс доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#Text

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА

Указ Президента України від 25.06.2013 №344/2013 «Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text

Указ Президента України «Про Стратегію національно-патріотичного виховання»https://www.president.gov.ua/documents/2862019-27025

Указ Президента України від 25.05.2020 №195 про схвалення «Національної Стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у Новій українській школі». Ресурс доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/195/2020#Text

Указу Президента України від 30.09.2019 № 722 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030». Ресурс доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
(Постанови і Розпорядження)

Постанова Кабінету Міністрів України 09.10.2020 № 932 «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2020-%D0%BF#Text

Розпорядження Кабінету міністрів України від 09.10.2020р. №1233-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року» Ресурс доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1233-2020-%D1%80#Text,

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2021р. №673 «Про затвердження «Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на 2020-2025» Ресурс доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2021-%D0%BF#Text ,

Постанова Кабінету Міністрів України № 453 від 30.05.2018 про затвердження «Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/453-2018-%D0%BF#Text

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2020р. № 1668-р «про затвердження Плану заходів з реалізації «Національної Стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі на 2021 рік» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1668-2020-%D1%80#Text

Постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 689 Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ№490 від 19.05.2021 «Питання проведення моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні» Ресурс доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/689-2019-%D0%BF#Text ,

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 585 "Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах“https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/585-2020-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.2021 №145 про затвердження «Державної програми запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі на період до 2025 року» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/145-2021-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 658 "Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі"https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2018-%D0%BF#Text

Розпорядження Кабінету міністрів України від21.04.2021 № 361 Про затвердження плану невідкладних заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-2021-%D1%80#Text

Розпорядження Кабінету міністрів України від 27 листопада 2019 р. №1335-р «Про План заходів з реалізації Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року» Ресурс доступу: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-z-a1335r

НАКАЗИ МОН УКРАЇНИ

Наказ МОН України від 29.07.2019 № 1038" Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №641" https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-16062015-641

Наказ МОН України від 16.06.2015 № 641"Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, заходів щодо реалізації концепції національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах" http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/

Наказ МОН України від 31.10.2011 №1243Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України" http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/24565/

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000 №439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України» http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS574.html ,

Наказ МОН України від 7.09.2000 № 439"Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України" https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v0439290-00#Text

Наказ МОН від 02.10.2018 № 1047 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами"https://imzo.gov.ua/2018/10/03/nakaz-mon-vid-02-10-2018-1047-pro-zatverdzhennia-metodychnykh-rekomendatsiy-shchodo-vyiavlennia-reahuvannia-na-vypadky-domashn-oho-nasyl-stva-i-vzaiemodii-pedahohichnykh-pratsivnykiv-iz-inshymy-orhana/

Наказу МОН України від 28.12.2019 №1646,зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2020 №11/34394 затверджено Порядок реагування на випадки булінгу(цькування) та Порядок застосування заходів виховного впливу. Ресурс доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-20#Text

ЛИСТИ МОН УКРАЇНИ

Лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480 "Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству"https://imzo.gov.ua/2018/05/21/lyst-mon-vid-18-05-2018-1-11-5480-metodychni-rekomendatsiji-schodo-zapobihannya-ta-protydiji-nasylstvu/

Лист МОН від 05.09.2018 № 1/9-529 "Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України"https://imzo.gov.ua/2018/09/07/lyst-mon-vid-05-09-2018-1-9-529-pro-dokumentatsiyu-pratsivnykiv-psyholohichnoji-sluzhby-u-systemi-osvity-ukrajiny/

Лист ІМЗО від 30.10.2018 № 1/9-656 "Про перелік діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей"https://imzo.gov.ua/2018/10/31/lyst-imzo-vid-30-10-2018-1-9-656-pro-perelik-diahnostychnykh-metodyk-shchodo-vyiavlennia-ta-protydii-domashn-omu-nasyl-stvu-vidnosno-ditey/

Лист МОН від 14.08.2020 № 1/9-436 "Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)"https://imzo.gov.ua/2020/08/17/lyst-mon-vid-14-08-2020-1-9-436-pro-stvorennia-bezpechnoho-osvitn-oho-seredovyshcha-v-zakladi-osvity-ta-poperedzhennia-i-protydii-bulinhu-ts-kuvanniu/

Лист Міністерства освіти і науки України від 10.03.2021 № 1/9-128 "Щодо необхідності проведення додаткових профілактичних заходів в середовищі дітей та підвищення обізнаності батьків" https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-neobhidnosti-provedennya-dodatkovih-profilaktichnih-zahodiv-v-seredovishi-ditej-ta-pidvishennya-obiznanosti-batkiv

Лист ІМЗО від 04.12.2020 № 22.1/10-2496 "Про методичні рекомендації щодо проведення профорієнтаційної роботи в закладах загальної середньої освіти"https://imzo.gov.ua/2020/12/07/lyst-imzo-vid-04-12-2020-22-1-10-2496-pro-metodychni-rekomendatsii-shchodo-provedennia-proforiientatsiynoi-roboty-v-zakladakh-zahal-noi-seredn-oi-osvity/

Лист МОН від 14.08.2020 № 1/9-436 “Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)” https://imzo.gov.ua/2020/08/17/lyst-mon-vid-14-08-2020-1-9-436-pro-stvorennia-bezpechnoho-osvitn-oho-seredovyshcha

Лист МОН «Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок» від 16.07.2021№1/9-362 https://drive.google.com/file/d/1e9ZXNeIvF93ywYrf3J9dVs4QkF5VCW7S/view,

Кiлькiсть переглядiв: 1593

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.