Нормативно-правова база забезпечення виховного процесу

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Закон України «Про освіту»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text,

Закону України «Про повну загальну освіту»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

Закон України «Про охорону дитинства»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 №2229https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text

Закон України «Про протидію торгівлі людьми»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17#Text

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу(цькуванню) від 18.12.2018р. № 2657- VIII . Ресурс доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#Text

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА

Указ Президента України від 25.06.2013 №344/2013 «Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text

Указ Президента України «Про Стратегію національно-патріотичного виховання»https://www.president.gov.ua/documents/2862019-27025

Указ Президента України від 25.05.2020 №195 про схвалення «Національної Стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у Новій українській школі». Ресурс доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/195/2020#Text

Указу Президента України від 30.09.2019 № 722 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030». Ресурс доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
(Постанови і Розпорядження)

Постанова Кабінету Міністрів України 09.10.2020 № 932 «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2020-%D0%BF#Text

Розпорядження Кабінету міністрів України від 09.10.2020р. №1233-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року» Ресурс доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1233-2020-%D1%80#Text,

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2021р. №673 «Про затвердження «Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на 2020-2025» Ресурс доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2021-%D0%BF#Text,

Постанова Кабінету Міністрів України № 453 від 30.05.2018 про затвердження «Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/453-2018-%D0%BF#Text

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2020р. № 1668-р «про затвердження Плану заходів з реалізації «Національної Стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі на 2021 рік»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1668-2020-%D1%80#Text

Постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 689 Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ№490 від 19.05.2021 «Питання проведення моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні» Ресурс доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/689-2019-%D0%BF#Text ,

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 585 "Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах“https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/585-2020-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.2021 №145 про затвердження «Державної програми запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі на період до 2025 року»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/145-2021-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 658 "Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі"https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2018-%D0%BF#Text

Розпорядження Кабінету міністрів України від21.04.2021 № 361 Про затвердження плану невідкладних заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильстваhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-2021-%D1%80#Text

Розпорядження Кабінету міністрів України від 27 листопада 2019 р. №1335-р «Про План заходів з реалізації Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року» Ресурс доступу:https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-z-a1335r

НАКАЗИ МОН УКРАЇНИ

Наказ МОН України від 29.07.2019 № 1038" Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №641"https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-16062015-641

Наказ МОН України від 16.06.2015 № 641"Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, заходів щодо реалізації концепції національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах"http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/

Наказ МОН України від 31.10.2011 №1243Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України"http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/24565/

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000 №439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України»http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS574.html,

Наказ МОН України від 7.09.2000 № 439"Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України"https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v0439290-00#Text

Наказ МОН від 02.10.2018 № 1047 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами"https://imzo.gov.ua/2018/10/03/nakaz-mon-vid-02-10-2018-1047-pro-zatverdzhennia-metodychnykh-rekomendatsiy-shchodo-vyiavlennia-reahuvannia-na-vypadky-domashn-oho-nasyl-stva-i-vzaiemodii-pedahohichnykh-pratsivnykiv-iz-inshymy-orhana/

Наказу МОН України від 28.12.2019 №1646,зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2020 №11/34394 затверджено Порядок реагування на випадки булінгу(цькування) та Порядок застосування заходів виховного впливу. Ресурс доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-20#Text

ЛИСТИ МОН УКРАЇНИ

Лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480 "Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству"https://imzo.gov.ua/2018/05/21/lyst-mon-vid-18-05-2018-1-11-5480-metodychni-rekomendatsiji-schodo-zapobihannya-ta-protydiji-nasylstvu/

Лист МОН від 05.09.2018 № 1/9-529 "Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України"https://imzo.gov.ua/2018/09/07/lyst-mon-vid-05-09-2018-1-9-529-pro-dokumentatsiyu-pratsivnykiv-psyholohichnoji-sluzhby-u-systemi-osvity-ukrajiny/

Лист ІМЗО від 30.10.2018 № 1/9-656 "Про перелік діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей"https://imzo.gov.ua/2018/10/31/lyst-imzo-vid-30-10-2018-1-9-656-pro-perelik-diahnostychnykh-metodyk-shchodo-vyiavlennia-ta-protydii-domashn-omu-nasyl-stvu-vidnosno-ditey/

Лист МОН від 14.08.2020 № 1/9-436 "Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)"https://imzo.gov.ua/2020/08/17/lyst-mon-vid-14-08-2020-1-9-436-pro-stvorennia-bezpechnoho-osvitn-oho-seredovyshcha-v-zakladi-osvity-ta-poperedzhennia-i-protydii-bulinhu-ts-kuvanniu/

Лист Міністерства освіти і науки України від 10.03.2021 № 1/9-128 "Щодо необхідності проведення додаткових профілактичних заходів в середовищі дітей та підвищення обізнаності батьків"https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-neobhidnosti-provedennya-dodatkovih-profilaktichnih-zahodiv-v-seredovishi-ditej-ta-pidvishennya-obiznanosti-batkiv

Лист ІМЗО від 04.12.2020 № 22.1/10-2496 "Про методичні рекомендації щодо проведення профорієнтаційної роботи в закладах загальної середньої освіти"https://imzo.gov.ua/2020/12/07/lyst-imzo-vid-04-12-2020-22-1-10-2496-pro-metodychni-rekomendatsii-shchodo-provedennia-proforiientatsiynoi-roboty-v-zakladakh-zahal-noi-seredn-oi-osvity/

Лист МОН від 14.08.2020 № 1/9-436 “Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)”https://imzo.gov.ua/2020/08/17/lyst-mon-vid-14-08-2020-1-9-436-pro-stvorennia-bezpechnoho-osvitn-oho-seredovyshcha

Лист МОН «Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок» від 16.07.2021№1/9-362https://drive.google.com/file/d/1e9ZXNeIvF93ywYrf3J9dVs4QkF5VCW7S/view,


НОРМАТИВНО –ПРАВОВА БАЗА

Перелік документів, наказів, листів, які необхідно знати та використовувати в своїй роботі

1. Європейська соціальна хартія від 18 жовтня 1961 року. Прийнята Радою Європи в Турині. Вступила в силу 26 лютого 1965року.

Члени Ради Європи домовились забезпечити своїм народам громадянські та політичні права і свободи, вказані в цих документах, враховуючи, що здійснення соціальних прав повинно забезпечуватись без дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, статі, релігії, політичних поглядів, національної приналежності або соціального походження, твердо вирішивши спільно докладати будь-які зусилля для підвищення рівня життя та забезпечення соціального благополуччя як міського, так і сільського населення з допомогою відповідних дій.

2. Декларація прав дитини від 20 листопада 1959р.

Проголошена з метою забезпечити дітям щасливе дитинство і користування, на їхнє власне благо і на благо суспільства, правами і свободами, які тут передбачені, і закликає батьків, чоловіків та жінок, як окремих осіб, а також добровільні організації, місцеву владу і національні уряди до того, щоб вони визнали і намагались дотримуватись цих прав шляхом законодавчих та інших заходів, поступово впроваджуваних відповідно до принципів, зазначених у декларації.

3. Конвенція про права дитини від 2.09.1990р.

Конвенція - це не стільки перелік прав дитини, скільки перелік обов'язків, які держави готові визнати щодо дитини. Ці обов'язки можуть бути прямими, наприклад, надання можливості для освіти чи забезпечення належного виконання правосуддя щодо неповнолітніх, або опосередкованими: надання можливості батькам, іншим членам сім'ї чи опікунам відігравати свої основні ролі та виконувати обов'язки вихователів та захисників.

4. Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року.

Цей закон визначає охорону дитинства в Україні як стратегічний загальнонаціональний пріоритет і з метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток встановлює основні засади державної політики у цій сфері.

5. Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 р. № 1060-ХІІ. (Витяг)

Статті 21, 22 цього документа регламентують діяльність практичного психолога та соціального педагога закладів освіти та виховання й визначають статус цих фахівців.

6. Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи.

Етичний кодекс соціальних працівників України - це регулюючий документ, який спрямовує соціальних працівників здійснювати соціальну роботу в багатьох функціональних сферах з метою задоволення людських потреб і розвитку потенціалу та можливостей особистості.

7. Положення про психологічну службу системи освіти України

Положенням визначені основні завдання психологічної служби, зміст діяльності, тривалість робочого тижня практичних психологів та соціальних педагогів, структура та управління службою. Документ містить додатки про нормативи чисельності практичних психологів та соціальних педагогів у навчальних закладах.

8. Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів від 19.10.2001 р.

Ефективність і результативність психологічної допомоги в закладах освіти, а також повне дотримання Етичного кодексу можливе за умови наявності спеціально обладнаного кабінету. Наказ регламентує умови роботи фахівця в окремому кабінеті, вимоги до його оформлення, матеріально-технічне оснащення, умови утримання документації. Даний документ спрямований на координування і вдосконалення діяльності центрів практичної психології та соціальної роботи, практичних психологів і соціальних педагогів закладів освіти. В додатках містяться зразки форми планування, обліку і звітності роботи працівників психологічних служб.

9. Наказ МОНУ 28.12.2006р. № 864 "Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України".

Даний документ визначає функції соціального педагога згідно з кваліфікаційною характеристикою фахівця, яка подана в цьому документі. Наявні зразки документації (журнали реєстрації, графіки роботи, зразки соціальних паспортів, актів обстеження матеріально-побутових умов проживання дітей, перелік суб'єктів соціально-педагогічної діяльності в мікрорайоні навчального закладу).

10. Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах МОНУ.

Документ інформує про порядок проведення експертизи соціально-психологічного інструментарію практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти.

11. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.07.2007р. № 1/9-488 "Про недопущення проведення тренінгів, обстежень та опитувань усіх учасників навчально-виховного процесу представниками сторонніх організацій без попередньої експертизи згідно з Положенням про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України".

12. Лист МОН «Про здійснення превентивних заходів серед дітей та молоді в умовах воєнного стану в Україні» від 13.05 2022 № 1/5119-22

Перелік державних програм

Категорія: Методична робота » Психологічна служба

1. Загальнодержавна програма "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року (затверджено Законом України від 5 березня 2009 року № 1065-VI);

2. Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки (затверджено Законом України від 19 лютого 2009 року № 1026-VI);

3. Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2009-2015 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. № 41);

4. Державна цільова соціальна програма реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 1242);

5. Державна цільова соціальна програма "Школа майбутнього" на 2007-2010 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2007р. № 1071);

6. Державна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1016);

7. Державна програма протидії торгівлі людьми на період до 2010 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. №410);

8. Державна програма підтримки сім'ї на період до 2010 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2007 р. № 244);

9. Державна програма "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006р. № 1849);

10. Комплексна програма профілактики правопорушень на 2007-2009 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. №1767);

11. Державна програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. № 623).

Нормативно-правові документи, які регламентують діяльність психологічної служби в системі освіти (їх наявність є обов'язковою в кабінеті практичного психолога)

1. Етичний кодекс практичного психолога.

2. Декларація прав людини.

3. Конвенція про права дитини

Закони України

1. Закон України «Про освіту» (від 23.05.1991 р. № 1060-ХП).

2. Закон України «Про професійно-технічну освіту» (від 10.02.1998 р. № 103/98-ВР).

3. Закон України «Про дошкільну освіту (від 11.07.2001 р. № 2628-ІП).

4. Закон України «Про загальну середню освіту» (від 13.05.1999 р. № 651-XIV).

5. Закон України «Про позашкільну освіту (від 22.06.2000 р. № 1841-III).

6. Закон України «Про забезпечення ор­ганізаційно-правових умов соціального захис­ту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь­кого піклування» (від 11.01.05).

7. Конституція України.

Кiлькiсть переглядiв: 697

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.