/Files/images/vihovna/Країна.jpg

Програма виховної роботи
Боярського академічного ліцею "Лідер"
„Країна Здійснення мрій ”

1. Пояснювальна записка.

Головним завданням виховної системи школи є виховання особистості, здатної проявляти себе у всіх сферах життєдіяльності. Тож, основна функція виховного середовища – задоволення усіх потреб дитини, стає найважливішим орієнтиром комплексного виховного впливу на учня, на основі якого будуються основні концептуальні принципи виховної системи в цілому.

Програма виховної роботи «Країна здійснення мрій» забезпечує дієвість та ефективність роботи виховної системи школи на основі особистісно – орієнтованих засад виховання .

На початку створення нової моделі виховної системи школи у 2006 році було впроваджено авторську програму виховної роботи, спрямовану на виховання всебічно розвиненої компетентної особистості, здатної до самореалізації, спроможної повноцінно реалізовувати себе в усіх сферах життєдіяльності, прагнучи до гармонії, добра, справедливості. Реалізація цієї програми була завершена у 2008 році. Тож, з 2009 року постала необхідність у розробці нової програми виховної роботи школи, спрямованої на формування системи ціннісних ставлень, в якому сам виховний процес спрямований на моделювання варіативних ситуацій ціннісного вибору, що забезпечує сформованість ціннісних ставлень учня до існуючих явищ та процесів суспільства.

Основною концепцією програми є творення індивідуального «Я» в його духовній автономності і суверенності. «Країна мрій» являю собою модель ідеального виховного простору, в рамках якого формується модель вихованої особистості випускника, до якої прагне вся виховна система і зміст виховної роботи школи. Найголовнішим завданням виховання є огородити учня від усіх несприятливих факторів, що негативно впливають на розвиток особистості. Подорожуючи Країною мрій, учень набуває всіх необхідних компетенцій особистості, формує власну систему ціннісних ставлень і розкриває свій потенціал та здатність реалізовувати себе у всіх сферах життєдіяльності.

«Країна мрій» являє собою комплекс всіх необхідних компонентів виховного середовища, спрямованих на задоволення всебічних потреб дитини, а також на позитивне формування «Я-концепції».

Головними принципами програми є:

- - принцип гуманізації забезпечує максимально сприятливі умови для всебічного розвитку дитини, її здібностей і таланту, усвідомлення пріоритетності загальнолюдських цінностей, гармонію стосунків, утвердження ідеалів гуманної особистості: принцип передбачає гуманне ставлення до учня, повагу до його особистості;

- принцип індивідуального підходу передбачає сприйняття учня, як повноцінної особистості, з її уподобаннями, можливостями та рисами характеру, у зв’язку з чим постає необхідність у варіативності реалізації змісту, форм та методів виховання з урахуванням індивідуальних можливостей, нахилів, інтересів та вікових особливостей учня;

- принцип системності полягає у тому, що формування системи цінностей індивіда відбувається безпосередньо у процесі діяльності;

- принцип розвитку обумовлює виникнення нових цінностей для учня, тому що цей принцип пояснює процесуальний характер внутрішнього прийняття цінностей, які формують систему в цілому

Основні дефініції: першим і головним поняттям програми є категорія: «Я мрію», а саме, мотивація дитини реалізувати свої здібності і можливості, які допомагає розкрити «Країна мрій», як концептуальна основа виховної системи школи. Пріоритетним в етапах на шляху реалізації програми є рух від категорії «Я мрію» до категорії «Я роблю» крізь проходження учнями необхідних категорій: «Я хочу» та «Я вмію»

Кожна дитина мріє… Завдання даної програми допомогти учню знайти своє місце у цій країні, повірити у власні сили і навчитись реалізовувати свої мрії у конкретних справах.

Зміст програми передбачає систему виховних справ, спрямованих на формування всіх необхідних життєвих компетенцій особистості, організацію активного змістовного дозвілля учнів, де дозвілля – це можливість творчого вираження дитини, задоволення її різноманітних потреб, воно сприяє розвитку розумово – емоційної активності, сприяє опануванню особистістю системою різних соціальних ролей, є чарівним ключем, що відкриває двері у нове, дотепер невідоме.

Головне завдання програми не лише залучити дитину до активної роботи, мистецтво виховання полягає в тому, щоб учень відчув задоволення від цього залучення, щоб зміг проявити себе, досягти успіху в реалізації власних потреб, власних мрій і сподівань. Таким чином, дозвіллєва діяльність стає важливим підґрунтям для формування фундаментальних людських потреб. Правильно організоване дозвілля плекає повноцінну особистість, суверенну індивідуальність, яка цінує свою громадянську, національну й особисту гідність, совість і честь. Організація виховного процесу в рамках реалізації програми, має відбуватись на основі вивчення і розвитку здібностей дитини.

Отже, всі об’єкти на карті Країни мрій представляють конкретні розділи програми, і в кожному виховне завдання реалізується через виконання вихованцем системи творчих та соціальних справ.

Тож, прагнучи до прогресивних змін у вихованні, інноваційної організації дозвілля учнів, з урахуванням їхніх потреб та інтересів і заради виконання поставленої педагогічної мети, що полягає в розвитку творчої особистості учня засобами розвивальних технологій навчання і виховання, самореалізації та прояву своїх можливостей у різних сферах життєдіяльності, а також керуючись Законом України „Про освіту”, „Про охорону дитинства”, „Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”, Указами Президента України „Про національну програму” Діти України”, „Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян”, Національною програмою виховання дітей та учнівської молоді в Україні, була розроблена власна програма виховної системи школи, розрахована на учнів 5-9 класи.

Термін реалізації програми – 2 роки

Теоретичною основою програми є формування позитивної «Я-концепції» та системи ціннісних ставлень особистості.

Пріоритетним підходом є синергетичний підхід, оскільки представляє собою методологічну орієнтацію, що передбачає застосування сукупності ідей, понять і методів відкритими самоорганізованими системами, передбачає відмовлення від прямого впливу на особистість учня, та оволодіння мистецтвом педагогічного супроводу процесу самореалізації та саморозвитку учнів. Основні поняття: самоорганізація, відкритість; методи-діалог, мозковий штурм.

Опосередкований вплив на особистість в реалізації даної програми означає, що учень уявляє себе господарем Країни мрій, саме за його ініціативи відбуваються та реалізовуються всі події, вчитель є лише помічник, що дбайливо спрямовує мрії та дії вихованця у потрібне русло.

2. Мета та завдання програми.

Метою програми є створення реальних позитивних умов для забезпечення розвитку активної, творчої особистості, систематизація виховних завдань та цілей, спрямованих на розвиток компетентної особистості. Організація активного, змістовного дозвілля, що розвиває ініціативу і волю дитини, учить бути гідним громадянином, здатним знайти своє місце в житті та проявити себе у всіх сферах життєдіяльності. Формування системи ціннісних ставлень особистості, життєвих компетенцій учнів, навичок здорового способу життя; цілеспрямованого опанування особистістю системи різних соціальних ролей.

Успішній реалізації мети Програми сприятиме виконання системи завдань:

- реалізація власної виховної концепції, що лежить в основі виховної системи школи;

- створення моделі Країни мрій, як фундаментальної основи виховного простору, спрямованого на задоволення всебічних потреб учня;

- створення системи дозвіллєвої діяльності учнів школи;

- формування змісту виховного процесу та системи виховної роботи на основі впровадження національних та загальнолюдських цінностей у всі сфери діяльності;

- створення системи формувань життєвих компетенції учнів

- організація дозвілля, як цілеспрямованого опосередкованого управління процесом розвитку особистості зі створенням умов для саморозвитку людини, як суб’єкта життєтворчості, здатної до самовиховання.

- діагностування процесу та результативності виховання учнів школи ;

- формування мотивів самовиховання особистості;

- створення сприятливих умов для всебічного розвитку особистості;

- сприяння розвитку творчої особистості;

- створення сприятливих умов для збереження та зміцнення фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку всіх суб’єктів освітнього процесу;

- координація взаємодії членів педагогічного колективу у роботі виховної системи школи;

- створення умов для формування позитивної: «Я – концепції»

Форми роботи:

- колективні творчі справи

- виховні проекти

- діагностика стану виховання

- моніторинг світу захоплень та вподобань учнів школи

-організація роботи шкільного департаменту

- тренінгові заняття, рольові ігри

- діяльність шкільної команди КВН

- гурткова робота

- робота клубів за інтересами

- творчі звіти

3. Умови реалізації програми.

Реалізація програми можлива за наявністю створення відповідного матеріально-технічного та науково-методичного забезпечення, а також оптимального психологічного клімату в колективі, вона повинна проходити з визначенням мети, ідеалу, змісту, методів, засобів і форм програми національного виховання, з урахуванням її фундаментальних принципів.

Також реалізація програми створюється на основі науково-педагогічного забезпечення єдності духовного, інтелектуального, фізичного, психічного та соціального розвитку особистості, методичного спрямування культури на зміст, мотивацію та критерії вихованості людини та реалізації педагогічної концепції, що є основою виховної системи школи.

Ефективність впровадження програми залежить від впорядкованості життя учнівського колективу, тобто взаємозв’язку навчальної та позаурочної роботи, координації всіх виховних справ, чіткого ритму та організації всього шкільного життя, наявності єдиного колективу педагогів, учнів, батьків, як колективу однодумців, здатних до постійної творчості.

Однією з головних умов успішної реалізації програми є участь органів учнівського самоврядування, шкільного департаменту, в діяльності виховної системи школи.

Оскільки школа є базовою школою в експериментальній програмі “Школа сприяння здоров’ю”, реалізація даної програми повинна відбуватись у вирішення спільних завдань з діючою програмою школи : “Школа – сприяння здоров’ю”.

Реалізація програми здійснюється у співпраці з соціально-педагогічною службою та батьківським комітетом школи.

4. Технологія реалізації Програми

Перший_ етап: «Я МРІЮ» Вивчення та аналіз інтересів та потреб учнів. Визначення найбільш важливих проблем у вихованні, аналіз творчого потенціалу учнів, розробка власної концепції виховної системи та програми виховної роботи школи згідно з цією концепцією. Планування та організація роботи згідно змісту виховання, інтересам учнів та спрямування виховного процесу на реалізацію моделі вихованої особистості. Створення системи організації змістовного дозвілля.

Другий етап: «Я ХОЧУ» - подальша реалізація програми, створення атмосфери позитивної мотивації самовиховання учня, проведення роботи з урахуванням інтересів та потреб учнів, формування ціннісних ставлень особистості, Я-концепції, цілеспрямоване опанування особистістю системи соціальних ролей за такими кроками:

1) Оволодіння нормами і правилами поведінки, усвідомлення їхньої сутності, зумовленої потребами суспільно-економічного розвитку України;

2) Формування переконань, із застосуванням методів та прийомів, які дозволяють домогтися особливого розуміння суспільних моральних норм;

3) Формування почуттів та ціннісних ставлень учня;

4) Вироблення вмінь і навичок компетентної особистості у різних видах життєдіяльності, що передбачає озброєння учнів позитивними уміннями й навичками діяти в процесі суспільних відносин відповідно до норм і правил поведінки;

5) Самовиховання особистості учня, що передбачає опору на розвиток творчих здібностей та власних інтересів учня;

6) Виникнення рушійних сил процесу виховання, тобто виникнення протиріч між набутим досвідом та можливостями і способами їх задоволення. Ці протиріччя стають рушійною силою, що виступає організуючим началом у процесі формування особистості та спонукає до самовиховання.

Третій етап «Я МОЖУ»- моніторинг ефективності впровадження програми у практику роботи, а саме, усвідомлення учнем міри власних можливостей, процесу розкриття творчих здібностей особистості та рівнів формування життєвих компетенцій, набутих в процесі реалізації програми. Видання навчально-методичних посібників та рекомендацій, збірників сценаріїв колективних творчих справ. й;,.

Четвертий етап «Я РОБЛЮ» - діагностика рівня сформованості вихованої, компетентної особистості, здатної до самовиховання та самореалізації себе у різних сферах життєдіяльності, вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду роботи з формування у дітей, учнівської молоді мотивації до ведення здорового способу життя., розвитку організаційних навичок та творчих здібностей. Аналіз та підбиття підсумків роботи, визначення найбільш ефективних форм виховання, колективних творчих справ, розробка та впровадження цільових програм з виховання тощо.

5. Зміст програми.

1. Інформаційно – організаційна діяльність:

1.1. Проведення самоекспертизи виховної роботи, визначення найбільш важливих проблем у вихованні.

1.2. Розробка та затвердження програми виховної роботи згідно з виховною системою школи.

1.3. Діагностика рівня вихованості учнів.

1.4. Вивчення інтересів та захоплень учнів.

1.5. Планування та організація роботи згідно змісту виховання, передбаченого програмою.

1.6. Створення системи дозвіллєвої діяльності учнів школи.

2. Фортеця Патріотичного духу.

Формування життєвої компетенції - “Патріот”

2.1. Розробка та впровадження циклу виховних заходів “За покликом серця”, спрямованих на розуміння й сприйняття української ідеї: пошани свого народу, його історії, мови та культури, готовності до захисту своєї Батьківщини, сприяння розбудові незалежної України.

Адміністрація, ОДК, класні керівники, рада директорів шкільного департаменту.

2.2. Розробка та впровадження циклу виховних заходів “Ми-українці”, спрямованих на формування національної свідомості, любові до рідної землі, природи та духовної спадщини українського народу.

Адміністрація, ОДК, класні керівники, рада директорів шкільного департаменту.

2.3. Організація та проведення циклу фольклорно-етнографічних свят.

Адміністрація, ОДК, класні керівники, рада директорів шкільного департаменту.

2.4. Розробка та впровадження системи виховних колективних творчих справ, спрямованих на формування позитивних ціннісних ставлень до суспільства та держави:

- 5 клас - формування здатності пізнавати себе як члена сім’ї, родини, дитячого колективу;

Проект: «Українець я маленький»

Класні керівники 5 класів;

- 6 - 8 класи – виховання духовно осмисленого почуття патріотизму;

Проект: «Ми – майбутнє України»

Класні керівники 6-8 класів.

- 9 класи – формування пріоритетних рис ставлення до Батьківщини - відповідальності та дієвості.

Проект: «Школа українознавства»

Класні керівники 9-их класів.

2.5. Використання програми навчальних предметів з метою формування на уроках таких рис патріотизму, як гордість за національну історію, культуру, мистецтво, мову тощо.

Адміністрація школи, методичні об”єднання.

2.6. Спрямування змісту роботи шкільного департаменту на виховання активістів – патріотів.

Адміністрація школи, ОДК.

2.7. Залучення учнів девіантної поведінки до організації та проведення патріотичних заходів.

Соціально – психологічна служба, шкільний департамент.

2.8. Проведення діагностики стану патріотичного виховання в класах.

Заступник директора з виховної роботи, класні керівники.

2.9. Проведення виховних справ згідно з планом роботи

Адміністрація, класні керівники, шкільний департамент.

3. Палац «Громадянської активності»

Формування життєвої компетенції : “ Громадянин”.

3.1. Розробка та впровадження системи виховних справ, спрямованих на формування громадянської відповідальності, активності, свідомості, гідності, обов’язку.

5 класи:

- Конкурс малюнків: «Мої права»

- Година права: «Знаємо свої права, виконуємо свої обов’язки»

- Проведення брейн – рингу: «Що я знаю про закон»

6-7 класи:

- Диспут: «Я громадянин вільної України»

- Зустрічі з працівниками правоохоронних органів;

- Конкурс малюнків: «Діти та їх права»

8-9 класи:

- юридичні аукціони;

- Круглі столи: «Закон і право», «Злочин і покарання»

- Зустрічі з працівниками правоохоронних органів;

Адміністрація школи, класні керівники.

3.2. Визначення резервних можливостей навчальних предметів та факторів впливу на формування громадянського виховання особистості на уроках.

Адміністрація школи, методичні об’єднання.

3.3. Підвищення ефективності та впливовості роботи учнівського самоврядування.

Заступник директора з виховної роботи, ОДК.

3.4. Спрямованість роботи шкільного департаменту на підвищення рівня громадянсько-політичної активності учнів 5-9 класів.

Заступник директора з виховної роботи, ОДК.

3.5. Проведення лекторію “ Учень та закон”.

Заступник директора з виховної роботи, ОДК, класні керівники.

3.6. Проведення циклу круглих столів та ділових ігор на тему: “Мої права”.

Заступник директора з виховної роботи, ОДК.

3.7. Підготовка та проведення ділової гри “Вибори”.

Заступник директора з виховної роботи, ОДК.

3.8. Розробка та впровадження циклу колективних творчих справ, спрямованих на усвідомлення особистістю своїх прав, свобод, обов’язків, свідоме ставлення до законів та державної влади.

Адміністрація школи, МО класних керівників.

3.9. Проведення дискусійних клубів:

5-6 клас: «Якби я був президентом»

7- 8 клас: «Як я був депутатом ВР»

9 клас – «Я – громадянин України»

Адміністрація, класні керівники.

3.10. Залучення учнів девіантної поведінки до організації та проведення заходів.

Соціально-психологічна служба, шкільний департамент

3.11. Організація спільної роботи школи, сім’ї та громадськості у розв’язанні завдань громадянського виховання.

Адміністрація школи.

3.12. Проведення діагностики стану громадянського виховання в класах.

Заступник директора з виховної роботи, класні керівники.

3.13. Проведення конкурсу: «Лідер року»

ОДК, шкільний департамент, класні керівники.

4. Озеро Гуманізму. Берег людяності та милосердя. Місток Моралі.

Формування життєвої компетенції : “Гуманіст”.

4.1. Розробка та впровадження системи виховних заходів, що спрямовані на формування якостей особистості, що характеризують її ставлення до оточуючих та виявляються в моральній активності, проявів чуйності, справедливості, толерантності, милосердя.

5 класи:

Диспути: «У чому краса людини», «Що є добро, що є зло».

6-7 класи:

Диспут: « Життя має бути красивим», «Доброта душі людської»

8-9 класи:

Диспут: «У чому сенс і щастя життя»

Круглий стіл: «Мої пріоритети у житті»

Адміністрація школи, класні керівники.

4.2. Організація роботи соціально-психологічної служби школи над формуванням вмінь у дітей безконфліктно будувати взаємостосунки з різними соціальними групами населення.

Соціально-психологічна служба.

4.3. Розробка та проведення циклу бесід, спрямованих на розвиток моральних почуттів та переконань.

Адміністрація школи, класні керівники.

4.4. Проведення анкетування батьків з метою виявлення проблем, які їх хвилюють стосовно поведінки дітей.

Соціально-психологічна служба, класні керівники.

4.5. Вивчення виховного впливу сім’ї на формування морального стану учня.

Соціально-психологічна служба, класні керівники.

4.6. Розробка та впровадження системи колективних творчих справ, спрямованих на формування культури спілкування, альтруїстичних рис особистості, свідомої дисципліни.

Адміністрація школи, МО класних керівників.

4.7. Забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку особистості, її здібностей та таланту.

Адміністрація школи, МО класних керівників.

4.8. Проведення Свята дружби.

4.9. Проведення конкурсу журналістських статей: „ Мій моральний ідеал”

4.10. Проведення моніторингу рівня вихованості учнів та сформованості основних рис гуманіста.

Заступник директора з виховної роботи, класні керівники.

5. Місто Здоров’я. Вулиця спорту, Площа психологічного комфорту.

Формування життєвої компетенції : “Здорова людина”.

5.1.. Спрямування змісту навчальної, суспільно-корисної, громадської, позашкільної та інших сфер життєдіяльності дітей і молоді на утвердження пріоритету здоров'я.

Координаційна рада сприяння здоров’ю.

5.2. Проведення індивідуальних діагностичнинх обстежень, спрямованих на виявлення учнів, що схильні до вживання алкоголю, наркотиків.

Соціально-психологічна служба

5.3. Робота психологічної служби школи згідно плану

Психологічна служба

5.4. Проведення місячника здорового способу життя.

Координаційна рада.

5.5. Розробка та впровадження навчально-методичного та науково-методичного забезпечення освітньої діяльності з охорони здоров'я дітей, підлітків та юнацтва, цільових програм „Рівний рівному”, „Діалог”, „Життя на роздоріжжі”, „Фарватер” .

Соціально-психологічна служба школи.

5.6. Розробка та впровадження системи заходів щодо загартування організму дитини.

Координаційна рада.

5.7. Розробка та впровадження системи виховних колективних творчих справ, спрямованих на формування мотивації та навичок здорового способу життя.

5 класи:

Бесіда: «Збережи здоров’я і життя»

6-7 класи:

Бесіда: «Наше здоров’я у наших руках»

8-9 класи:

Диспут: «Коли ми ризикуємо…?»

Аукціон ідей: «Що означає бути здоровим»

Мозковий штурм: «Причини куріння та вживання наркотиків»

Класні керівники

5.8. Проведення циклу діагностичних та корекційних занять з метою ранньої діагностики захворювань та виявлення учнів з девіантною поведінкою, що схильні до шкідливих звичок.

Психолого-соціологічна служба.

5.9. Підготовка та реалізація проекту: Постановка вистави Д.Балико: «Білий янгол з чорними криоами»- у рамках Антиснідовської пропаганди.

Заст. Дир.. з вих.. роб., шкільний департамент.

5.10. Проведення спортивно-масової, оздоровчої роботи та організації дозвілля, з приділенням особливої уваги до дітей з девіантною поведінкою, із малозабезпечених і неблагонадійних сімей.

Координаційна рада з КМ у справах неповнолітніх.

5.11. Розробка та впровадження виховних заходів, направлених на дбайливе ставлення до власного здоров”я, збереження та зміцнення його; вміння бути здоровим фізично, духовно, психологічно та соціально.

Адміністрація школи. МО класних керівників.

5.12. Розробка заходів у рамках комплексно-оздоровчої програми ”Козацький гарт”

Вчителі фізичного виховання

5.13. Моніторинг ставлення учнів до шкідливих звичок та власного здоров’я.

Заступник директора з виховної роботи, класні керівники.

5.14. Продовження роботи над реалізацією програми: «Школа сприяння здоров’ю»

Координаційна рада.

6. Храм «Родинного вогнища»

Формування життєвої компетенції: “Сім’янин”.

6.1. Розробка та впровадження системи виховних заходів, спрямованих на прищеплення поваги та любові до родинних традицій.

Класні керівники, класоводи.

6.2. Залучення батьківських комітетів класів до проведення родинних тематичних свят.

Класні керівники, класоводи.

6.3. Розробка та впровадження циклу батьківських семінарів на тему: “Чи все ми знаємо про своїх дітей?”

Соціально – психологічна служба.

6.4. Розробка та впровадження циклу круглих столів: “Педагоги – батьки –діти. Проблеми та їх вирішення”.

Адміністрація школи, соціально-психологічна служба.

6.5. Розробка та впровадження виховних справ, спрямованих на родинне виховання та гармонійний всебічний розвиток дитини.

Адміністрація школи, класні керівники.

6.6. Розробка та впровадження циклу диспутів зі старшокласниками на тему: “Моя майбутня сім’я”, спрямованих на підготовку дитини до майбутнього сімейного життя.

Адміністрація школи, соціально-психологічна служба.

6.7. Проведення моніторингу ефективності родинного виховання в класах.

Адміністрація школи, соціально-психологічна служба.

6.8. Підвищення ефективності роботи з неблагонадійними сім’ями.

Соціально-психологічна служба спільно районним відділом міліції у справах неповнолітніх.

6.9. Вивчення взаємин батьків та дітей, атмосфери в сім”ях.

6.10. Створення системи виховної роботи для спільного проведення дозвілля дітей та батьків.

6.11. Проведення Дня сім”ї.

6.12. Проведення родинних свят: „Традиції моєї сім”ї”, „Пам”ятні дати нашої сім”ї”, „День матері”.

6.13. Проведення живої газети: „Історія моєї сім”ї в фотографіях» та конкурсу на краще: «Родовідне дерево»

Адміністрація школи, МО класних керівників.

6.14. Впровадження програми: «Сім’я: психологія взаємовідносин.» (9 клас)

Соціальний педагог

7. Парк: «Чистої природи»

Формування життєвої компетенції : “Друг природи”.

7.1. Розробка та впровадження системи виховних заходів, спрямованих на формування екологічної культури особистості, усвідомлення себе частинкою природи, відчуття відповідальності за неї.

5 класи:

Фотоконкурс: «Краса навкруги»

Конкурс малюнку: « Природа плаче»

Бесіда: «Чим я можу допомогти природі»

6-7 класи:

Фотоконкурс: «А природа гірко плаче»

Конкурс малюнку: « Цей світ – мій»

Диспут: « З чого почати рятувати світ»

8-9 класи:

Фотоконкурс: «Не хочу бачити місто таким»

Конкурс журналістських статей: « Природа пред’явить рахунок»

Диспут: «Молодь за чисту Землю»

Адміністрація школи, класні керівники.

7.2. Залучення учнів школи до активної екологічної діяльності, участі в екологічних акціях та конкурсах.

Адміністрація школи, ОДК, Рада директорів учнівського департаменту.

7.3. Активізація агітаційної роботи екологічної агітбригади “Вітаміни”, спрямованої на засудження недбалого ставлення до природи.

Заступник директора з виховної роботи. ОДК

7.4. Проведення добровільних рейдів по прибиранню міста та лісу.

ОДК, рада директорів шкільного департаменту.

7.5. Проведення агітаційно - пропагандистської роботи учнів, спрямованої на вміння протистояти екологічним проблемам та проявам споживацького ставлення до природи

Рада директорів шкільного департаменту.

7.6. Впровадження системи заходів, направлених на формування екологічної культури учнів.

Адміністрація школи, класні керівники.

7.7. Розробка дитячих екологічних проектів.

Вчителі біології.

Заступник директора з виховної роботи, класні керівники.

7.8. Проведення ігрової програми: „Екологічна подорож навколо світу” (5-6 класи)

ОДК, Заступник директора з виховної роботи, класні керівники.

7.9.Проведення гри-подорожі: „Заповідними шляхами України”. (7 – 8 класи)

ОДК, Заступник директора з виховної роботи, класні керівники.

7.10. Проведення театралізованих свят: „Маленький принц Землі”. (5-6 к4ласи)

ОДК, Заступник директора з виховної роботи, класні керівники

7.11. Проведення прес-боїв: „Екологічні проблеми світу”. (8-9 класи)

ОДК, Заступник директора з виховної роботи, класні керівники

7.12. Проведення екологічних вечорів: „ Портрет 21 століття”. (9 клас)

Вчителі біології.

7.13. Конкурс фантастичних проектів: „Місто майбутнього” (8-9 класи)

ОДК, Заступник директора з виховної роботи, класні керівники

7.14. Проведення моніторингу виявлення рівня сформованості екологічної культури учнів.

Заступник директора з виховної роботи, класні керівники.

8. Вежа «Високої духовності»

Формування життєвої компетенції: “Духовно розвинена особистість”.

8.1. Розробка та впровадження системи виховних колективних творчих справ, спрямованих на формування ціннісного ставлення до людини, як найвищої цінності.

Адміністрація школи, МО класних керівників.

8.2. Проведення циклів літературних вернісажів на тему в стилі «Дель арте»

8.3. Проведення аукціону доброти ( акції допомоги інвалідам, ветеранам, дітям з дитячого будинку)

Адміністрація школи, МО класних керівників.

8.4. Розробка та впровадження циклів класних годин:

- 5-6. класи – “Духовні скарби народу”.

- 7-8 класи – “Духовні цінності людини”.

- 9- класи – “Духовне життя суспільства”.

Класні керівники, класоводи.

8.5. Проведення діагностики “Життєві цінності” (5-8 класи)

“Моральні та духовні орієнтири ” (9 класи)

Класні керівники, класоводи.

8.6. Проведення сімейних консультацій з питання “Духовні цінності сім’ї.

Соціально – психологічна служба.

8.7. Конкурс дитячих проектів: „Країна добра і краси”. (5-9 класи)

8.8. Проведення циклу вечорів питань і відповідей: „Що є любов?” (8-9 класи)

8.9. Проведення циклу літературно-музичних композицій: «Кольори душі»(8-9 класи)

8.10. Проведення діагностики рівня сформованості світоглядної позиції учнів.

Класні керівники, класоводи.

8.11.Проведення тренінгових занять для учнів, що потребують особливої уваги на тему: “Розуміння добра і зла, красивого і потворного, сенсу життя, пошуку власного місця у житті.”

Соціально – психологічна служба.

9. Джерело культури

Формування життєвої компетенції: “Я – висококультурна особистість”.

9.1. Розробка та впровадження виховних справ, спрямованих на формування позитивних ціннісних ставлень до мистецтва – формування широкого спектру естетичних почуттів, розвитку творчих здібностей, духовної зрілості, естетичної культури.

Адміністрація, МО класних керівників, ОДК.

9.2. Впровадження виховних справ, спрямованих на формування належного рівня культури поведінки.

Адміністрація школи, класні керівники, рада директорів.

9.3. Впровадження циклу конкурсів знавців української мови та літератури, спрямованих на популяризацію української мови та культури серед учнів.

Адміністрація школи, ОДК, шкільний департамент.

9.4. Проведення циклу конкурсів, спрямованих на знання історії України, її традицій та звичаїв, сформованість екологічної культури та культури мовлення.

Адміністрація школи, ОДК.

9.5. Розробка та проведення системи виховних колективних творчих справ, спрямованих на підвищення рівня естетичної культури учнів з розширенням спектру естетичних почуттів та смаків, прагнення до постійного самозбагачення.

ОДК, класні керівники, рада директорів учнівського департаменту.

9.6. Проведення діагностики спрямованості культурних смаків учнів.

Соціально-психологічна служба, класні керівники.

9.7. Впровадження циклу лекцій з сучасного етикету та культури спілкування.

Адміністрація школи. МО класних керівників.

9.8. Проведення заходів, спрямованих на підвищення ефективності співпраці з батьками над підвищенням рівня культурної освіти учнів. (Проведення екскурсій, прогулянок, поїздок до музеїв, театрів, запрошення людей мистецтва, організація виставок, тощо.)

Адміністрація школи, батьківський комітет школи, піклувальна рада.

9.9. Проведення моніторингу рівня культури учнів.

Класні керівники, класоводи.

10. Водоспад Творчості. Річка Креативу та творчих ідей.

Формування життєвої компетенції: «Я-творча особистість»

10.1. Проведення виховних справ, спрямованих на розвиток творчої особистості.

ОДК, Адміністрація

10.2. Організація гурткової роботи

Адміністрація, керівники гуртків

10.3. Організація роботи шкільної команди КВН : «Вітаміни»

10.4. Організація персональних виставок учнів школи.

Адміністрація, ОДК

10.5. Організація шефської роботи по класах.

10.6. Реалізація творчого проекту: «Пісні з учителями» та «Танці з учителями»

10.7. Проведення конкурсних програм, згідно плану роботи:

- Проведення конкурсу художньої самодіяльності;

- Проведення конкурсу журналістських розслідувань

- Парад Осінніх мод

- Виставка Осінніх композицій

- Театралізоване свято – конкурс: «Подорож до Осіннього королівства»

- Хореографічний фестиваль

- Тематичні конкурси малюнків

- Конкурси юних поетів

- Конкурси читців

- Театральний конкурс

- Тематичні конкурси КВН

- Тематичні ігри: «Біг по станціях»

-«Міс – школярочка»

10.8. Організація концертів, шоу-програм, тощо.

ОДК, заст.. з вих.. роб., шкільний департамент.

11. Гори Інтелекту.

Формування життєвої компетенції: « Я – освічена особистість»

11.1. Впровадження системи заходів, що підвищують позитивну мотивацію до навчання

11.2 Проведення інтелектуальної гри: «Веселка»

11.3. Проведення предметних тижнів.

11.4. Проведення тематичних брейн – рингів, конкурсів ерудитів, тощо

11.5 Створення умов навчально – виховного процесу, при яких навчальна робота органічно переходить у позанавчальну.

6. Очікувані результати.

- Реалізація ініціатив та прагнень учнів в процесі впровадження програми;

- Розвиток високоінтелектуальної, комунікативно, інформаційно, політично компетентної, свідомої особистості з громадянською позицією, здатною до самореалізації та прояву своїх можливостей у різних сферах життєдіяльності, а також здатною свідомо контролювати результати своєї діяльності та рівень особистого розвитку, готової до творчості, зі сформованими активністю та креативністю, з вмінням самостійно критично мислити, шукати раціональні шляхи подолання труднощів, здатною до самовиховання.

- Забезпечення ефективності профілактики девіантної поведінки у дітей.

- Забезпечення єдності навчання та виховання у здійсненні меті формування життєвокомпетентної особистості.

- Поєднання організаційно-педагогічної, родинно-сімейної, національно-культурної, просвітницької діяльності вчителів, батьків, учнів, учнівського самоврядування.

- Підвищення ефективності роботи шкільного учнівського департаменту.

- Сформованість оптимального рівня в учнів позитивної

мотивації до ведення здорового способу життя;

- Сформованість стійких уявлень та понять про духовне здоров’я та його вияви через загальнолюдські цінності:

- милосердя;

- співчуття;

- взаємодопомогу;

- оволодіння уміннями й навичками морально – етичної поведінки.

- сформованість творчих здібностей та організаторських навичок.

Використана література:

1. Бех І. Особистісно зорієнтоване виховання-К.: Либідь, 203 с.

2. Бойко А. Оновлена парадигма виховання: шляхи реалізації – К.: Вища школа, 1996.

3. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки – Дрогобич: «Коло».- 2006.

4. Концептуальні засади демократизації ї реформування освіти в Україні.-К.: Школяр.-1997.

5. Трухін І., Шпак О. Основи шкільного виховання: навчальний посібник – К., Центр навчальної літератури, 2004.-368 с.

6. Гнатюк В. Управління системою національного виховання учнів – К.: Видавництво «Сталь», 2006. -312 с.

Кiлькiсть переглядiв: 1229

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.