ПОЛОЖЕННЯ ПРО УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ (ДЕПАРТАМЕНТ) БОЯРСЬКОГО АКАДЕМІЧНОГО ЛІЦЕЮ «ЛІДЕР»

І. Загальні положення

1. Учнівське самоврядування (Департамент) БАЛ «Лідер» - самостійне, добровільне, демократичне об’єднання учнів.

2. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про громадські організації», Конвенцією ООН про права дитини, Статутом навчального закладу.

3.Учнівське самоврядування пропагує співпрацю з різними громадськими об’єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності; співпрацює з педагогами і батьками.

4.Учнівське самоврядування — орган влади учнів ліцею, що підпорядковується за­гальним зборам, затверджу­ється директором ліцею.

ІІ. Мета діяльності органів учнівського самоврядування (Департаменту)

1. Розвиток, самовдосконалення, самореалізація особистості на благо собі, своїм ровесникам, ліцею, своїй родині, Батьківщині, народові України.

2. Захист прав та інтересів учнів на основі Конвенції ООН про права дитини, Статуту начального закладу.

3. Формування і розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадською позицією, національною свідомістю, розвинутою духовністю, моральною, художньо-естетичною, правовою, трудовою, фізичною, екологічною культурою.

ІІІ. ЗАВДАННЯ діяльності органів учнівського самоврядування (Департаменту)

1. Виявлення і стимулювання розвитку творчого потенціалу кожного учня, збагачення його суспільно-громадянського досвіду.

2. Розробка і реалізація учнівських проектів, спрямованих на вдосконалення освітнього процесу у ліцеї

3. Формування почуття відповідальності, громадянської позиції, оволодіння наукою управління.

4. Сприяння навчальній, науковій, творчій, спортивній діяльності учнів, реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.

5. Організація співробітництва з вчительським колективом, батьками , з позашкільними об’єднаннями та організаціями.

6. Вироблення навичок соціальної активності та соціальної відповідальності учнів завдяки організації участі їх у практичній громадській діяльності.

7. Формування життєвої компетентності та стимулювання прагнень учнів до життєвого успіху.

8. 8. Заохочення учнів до активної участі у розв’язанні соціально-політичних, екологічних, моральних проблем суспільства.

9. Розвиток світогляду здобувачів освіти.

ІV. Структура та органи управління учнівського самоврядування

Члени органів учнівського самоврядування мають права та обов’язки, якими наділені здобувачі освіти загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, згідно з законодавством України та Статутом навчального закладу.

Обраним до органів учнівського самоврядування може бути кожен учень, що навчається у Боярському академічному ліцеї «Лідер», визнає його Статут і дотримується його законів і правил .

Члени учнівського самоврядування мають право:

· Обирати і бути обраними до будь-якого органу учнівського самоврядування;

· Звертатися до будь-якого органу учнівського самоврядування і отримувати відповідь по суті питань.

1. Права та обов’язки/

1. Вищими органами учнівського самоврядування є Президент ліцею і учнівська конференція, яку скликають двічі на рік.

2. Президент ліцею обирається серед кандидатів із 9-11 класів, шляхом таємного голосування у День Виборів (не пізніше 25 вересня)

3. Виконавчим органом самоврядуванняє учнівський Департамент, який обирається на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів учнями 5-11 класів, по інтересам, згідно відділів Департаменту у кожному класі, представники яких будуть входити до відповідних Центрів Департаменту ліцею.

4. Учні 5-11 класів,шляхом голосування по класах обирають старосту і замісника, які будуть представляти клас на щотижневих зборах.

5. Представники кожного з Центрів Департаменту збираються, в залежності від плану проведення тих чи інших заходів (перед спортивними змаганнями збирається Центр спорту, тощо)

6. Із числа кандидатів на пост Президента обирається Департамент ліцею і головуючі кожного з Центрів, які будуть координувати і організовувати діяльність профільних центрів.

7. Заступники можуть вести засідання Департаменту у разі відсутності Президента.

8. Формою роботи Департаменту ліцею є засідання, які проводяться раз на місяць.

9. Формою роботи Департаментів класу є щотижневі збори на рівні ліцею і класні збори раз на місяць.

2. Учнівська конференція:

· Затверджує звіти Президента ліцею і Департаменту ліцею;

· Може приймати рішення, які стосуються діяльності Департаменту навчального закладу;

· Приймають рішення, які спрямовані на покращення освітнього процесу в навчальному закладі і носять рекомендаційний характер.

3. Учнівський Департамент ліцею:

· Координує роботу Департаментів класів, доводить до них конкретні завдання діяльності;

· Контролює створення належних умов для навчання та дозвілля учнів,шляхом постійної співпраці з адміністрацією ліцею;

· Контролює відвідування уроків, стан навчання та поведінки учнів;

· Ухвалює рішення з найважливіших питань життя ліцею в межах своєї компетенції;

· Вносить пропозиції до адміністрації ліцею, педагогічної ради з питань планування і реалізації учнівських проєктів;

· Здійснює заходи щодо розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення їх здоров’я, фізичного вдосконалення, пропаганди здорового способу життя;

· Організовує роботу комісій парламенту;

· Співпрацює зі старостами.

4. Учнівський Департамент класів:

· Звітує про результати роботи на класних зборах, засіданнях учнівського департаменту;

· Є безпосереднім зв’язком між учнівським Департаментом ліцею, колективом класу та класним керівником (доводить до їхнього відома плани, завдання, рішення учнівського департаменту)

5. Голова учнівського Департаменту (Президент):

· Кандидати на голову Департаменту висуваються як групою учнів, так і шляхом самовисунення.

· Кандидатура має бути підтверджена не менше ніж 10-ма підписами представників.

· Голова Департаменту обирається таємним голосуванням у визначений день на перервах, до і після уроків.

· Голова обирається звичайною більшістю голосів учнями 9-11 класів, представниками 5-8 класів (староста і замісник),педагогами та працівниками ліцею.

· Голова Департаменту обирається терміном на 1-2 роки .

· Право бути обраним Головою Департаменту має кожен учень 9-11 класів.

· Голова Департаменту приступає до виконання своїх обов'язків наступного дня після оголошення результатів виборів.

6. Права і обов’язки Голови Департаменту

· Представляє Департамент у ліцею та поза його межами.

· Співпрацює із адміністрацією,педагогічним колективом та батьківським комітетом;

· Веде засідання Департаменту ліцею;

· Розподіляє завдання між членами Департаменту;

· Проводить голосування, скріплює рішення Департаменту ліцею своїм підписом;

· У співпраці з виховним сектором навчального закладу є організатором культурно-масових та науково-виховних заходів, які проводяться у ліцеї.

7. Секретар:

· Опрацьовує порядок засідань Департаменту;

· Перед засіданням збирає усі пропозиції, які має розглянути Департамент;

· Веде протоколи засідань, надсилає їх зацікавленим особам;

· Збирає письмові пропозиції, що надходять до Департаменту.

8. Заступники:

· Допомагають в організації роботи Департаменту;

· У разі відсутності Президента ведуть засідання.

9. Центри Департаменту:

· Розробляють і подають на розгляд загальношкільного Департаменту цікаві проекти та пропозиції;

· Працюють відповідно плану роботи, розробленого на засіданні комісії та затвердженого Президентом і Департаментом.

10. Члени Департаменту та його Центрів:

· Представляють інтереси класних колективів, які їх висунули;

· Беруть участь у засіданнях і зборах, ухвалюють рішення і виконують їх;

· Дають доручення членам колективу і контролюють виконання;

· Вивчають пропозиції однокласників стосовно самоврядування і представляють їх на зборах;

· Звітують перед класом про результати роботи;

· Є учасниками різних культурно-масових та навчально-виховних акцій.

V. Основні напрями діяльності органів учнівського самоврядування.

До складу Департаменту входять сім Відділів, і Старостат.

1. Навчально- дисциплінарний центр:

· Здійснює роботу, спрямовану на виробленння в учнів свідомого ставлення до навчання;

· Бере участь у проведенні предметних тижнів, місячників, олімпіад, конкурсів;

· Допомагає класним керівникам у контролі за виконанням домашніх завдань, ведення щоденників;

· Веде боротьбу з пропусками уроків, запізненням на уроки, веде журнал відвідування;

· Здійснює рейди контролю за відвідуванням, підготовкою до уроків (наявність зошитів, щоденників, виконанням домашніх завдань);

· Пропагує книгу, сприяє виробленню потреби в сстематичному читанні, допомагає бібліотекарю у проведенні рейдів-перевірок збереження підручників, книжкових тижнів, бібліотечних годин;

· Контролює дотримання учнями Статуту ліцею (правил учнів).

2. Центр Екології та здоров’я:

· Проводить заходи, спрямовані на формування екологічної культури людини, її гармонійних стосунків з природою;

· Охороняє довкілля, дбає про збереження шкільного майна;

· Організовує проведення трудових операцій, десатів з благоустрою шкільної території;

· Проводить агітаційну екологічну діяльність;

· Займається озелененням: посадкою квітів і дерев;

· Проводить акції «Збережи ялинку», «Зелений патруль», «Посади квітку», тощо;

· Проводить конкурси на кращий зелений куточок класу;

· Проводить рейди-перевірки санітарного стану класів;

· Організовує місячник здоров’я.

3. Центр спорту та туризму :

· Забезпечує повноцінний фізичний розвиток дітей, дбає про охорону та зміцнення їх здоров’я;

· Організовує загальношкільну Олімпіаду;

· Пропагує здоровий спосіб життя (антиалкогольна, анти тютюнова, антинаркотична програми);

· Залучає учнів та батьків до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи;

· Проводить спортивні ігри на перерві та після уроків;

· Організовує учнів для участі у спортивно-патріотичних змаганнях « Козацький гарт», «Джура»;

· Активно сприяє вихованню в дітей обережного поводження з вогнем, проведенню тижнів безпеки життєдіяльності;

· Проводить ігри, навчання з правил безпеки життєдіяльності.

4. Художньо-естетичний центр:

· Організовує естетичне виховання учнів;

· Розвиває творчі здібності школярів, залучаючи їх до роботи в гуртках і секціях, учнівських обєднаннях, творчих групах за інтересами;

· Долучає учнів до народної творчості, національної культури;

· Здійснює заходи військово-патріотичного спрямування;

· Підбирає матеріали до написання сценаріів різноманітних свят, вечорів відпочинку, зустрічей;

· Співпрацює із закладами культури міста, здійснює спільні виховні заходи;

· Здійснює пошукову роботу, збирання народознавчого матеріалу, вивчає традиції та звичаї українського народу;

· Контролює відзначання традиційних українських свят;

· Готує творчі виставки учнів

5. Центр дозвілля:

· Організовує змістовний відпочинок учнів у позаурочний час, залучаючи їх до проведення вечорів відпочинку, дискотек, днів відкритих дверей, спортивно-оздоровчих заходів, зустрічей, оглядів-конкурсів, фестивалів, концертів, виготовлення атрибутів для оформлення актового залу;

· Залучає якомога більше дітей до позаурочної діяльності, організації змістовного дозвілля та відпочинку, до художньої самодіяльності;

· Організовує заняття з профілактики дорожнього травматизму;

· Проводить місячник дорожнього руху.

6. Центр Інформації:

· Забезпечує гласність діяльності органів учнівського самоврядування;

· Організовує діяльність шкільного радіо;

· Розвиває у дітей вміння збирати інформацію, обговорювати теми рубрик і матеріалів для шкільної газети, сайтів класів і ліцею;

· Сприяє підвищенню інтересу дітей до життя ліцею;

· Інформує учнів, батьків, учителів про події, які відбуваються в школі, класі;

· Збирає та обробляє дані, надає інформацію щодо подальшої діяльності органів учнівського самоврядування;

· Збирає матеріал та допомагає у роботі сайтів класу і ліцею;

· Оформлює плакати, стінгазети, оголошення, проводить конкурси стінгазет, плакатів;

· Проводять соціологічні опитування щодо думки вчителів, учнів з різних питань життя ліцею;

· Знайомить учнів з визначними датами та подіями (на лінійках, класних годинах);

· Надає методичну та практичну допомогу щодо оформлення та заповнення постійних і змінних рубрик у класних куточках;

· Інформує на лінійках про участь учнів ліцею у міських, районних, обласних, всеукраїнських заходах (конкурсах, олімпіадах, змаганнях, зльотах, виставках, тощо);

· Проводить творчі конкурси юних поетів, прозаїків. Журналістів, фотокореспондентів.

7. Відділ шефської допомоги:

· Виховує свідоме й відповідальне ставлення до своїх обов’язків та прав, навички організаторської роботи в класних колективах;

· Піклується про молодших ліцеїстів, організовує шефство над класами, закріпленими за ними;

· Допомагає класним керівникам підшефних класів у організації позакласної діяльності молодших ліцеїстів;

· Займається волонтерською роботою.

VІ. Припинення повноважень Президента ліцею, членів Департаменту.

Повноваження Президента, членів Департаменту можуть бути припинені у разі:

· Складання повноважень за особистою заявою;

· Переходу до іншої навчального закладу;

· Відкликання класом свого представника зі складу Департаменту;

· Член Департаменту може бути виключений зі складу Департамент за рішенням Департаменту ліцею у випадку систематичного невиконання своїх обов’язків, а також у випадку, коли член Департаменту порушує Статут ліцею;

· У такому випадку учні класу повинні обрати нового члена Департаменту не пізніше одного місяця з дати виключення.

Кiлькiсть переглядiв: 42

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.